น้ำเหลืองเสีย คืออะไร?

น้ำเหลืองเสีย คืออะไร? โรคน้ำเหลืองเสีย หรือภาวะน้ำเหลืองเสียนั้น คือการที่อวัยวะมีการอัดอั้น ระบบน้ำเหลืองไหลเวียนไม่สะดวกราบรื่น เมื่อนานวันเขาจะเกิดการอุดตัน ของเสียจะเริ่มตกค้างไม่ถ่ายเทออกไป ก่อให้เกิดอาการอักเสบได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเกิดมีการแสลงอาหาร ประเภท เนื้อ,นม,ไข่ ปนกับการแทรกซ้อนที่ติดเชื้อตามผิวหนัง ก่อให้เกิดโรคน้ำเหลืองเสีย โรคน้ำเหลืองเสีย นั้นมีอาการที่แสดงหลากหลายกว่าที่เราเคยพบเห็น อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มโรค Superfamily